Certyfikaty

ISO 9001:2008 
Mając na celu stałe umacnianie pozycji rynkowej HOFFMANN TRANSPORT w zakresie przewozów materiałów sypkich, postawiliśmy na system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008, który zintegrowany został z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP i standardem paszowym GMP+ B.4.1
Ustaloną Politykę Jakości pragniemy realizować poprzez:
 • stałe, systematyczne doskonalenie oferowanych usług transportowych,
 • ciągłe doskonalenie realizowanych procesów mające na celu podnoszenie bezpieczeństwa zdrowotnego powierzonych artykułów spożywczych w procesie mycia i realizacji przewozów,
 • dbałość o fachowość i kompetencje pracowników poprzez stały planowy system szkoleń,
 • terminowe i bezpieczne wykonywanie przewozów,
 
HOFFMANN TRANSPORT – Transport Materiałów Sypkich to:
 • jakość,
 • bezpieczeństwo,
 • solidność, dokładność i terminowość w wykonywanych przewozów.
Realizując przyjętą Politykę Jakości zobowiązujemy się stale doskonalić system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.


GMP 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego pasz będących istotnym elementem łańcucha żywnościowego wdrożyliśmy i stosujemy system oparty na standardach GMP+. System dotyczy całego przedsiębiorstwa i zapewnia wysoki poziom usług transportowych, przyczyniając się do zaspakajania potrzeb klientów oraz spełnienia obowiązujących wymagań prawnych.
Wdrożony system opiera się na następujących wymaganiach:
 • GMP+ Standard B 4.1 Animal Feed Road Transport,
 • Codex Alimentarius,
 • polskiego i unijnego ustawodawstwa w zakresie higieny artykułów żywnościowych oraz środków żywienia zwierząt.HACCP/ GMP/ GHP 
Działalność związaną z transportem artykułów żywnościowych objęliśmy systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP zgodnym z wymaganiami Codex Alimentarius. Przestrzeganie opracowanych i wdrożonych wymagań powyższego systemu przez naszych pracowników jest gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego transportowanych produktów.

U podstaw systemu HACCP leżą przyjęte przez naszą firmę zasady Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) i Higienicznych (GHP), związane z następującymi aspektami:

 • budynki, pomieszczenia i otoczenie firmy,
 • sposób transportu żywności,
 • nadzorowanie taboru oraz pozostałych maszyn i urządzeń,
 • procesy mycia i dezynfekcji,
 • szkolenia i higiena personelu,
 • gospodarka wodno – ściekowa,
 • postępowanie z odpadami.
Powyższe systemy zastały udokumentowane, a z prowadzonych działań prowadzone są regularne zapisy. Struktura dokumentacji oraz sposób prowadzenia zapisów zapewniają pełną identyfikowalność świadczonych przez nas usług. Opracowane i wdrożone założenia obejmują krajowe i europejskie wymagania prawne dotyczące transportu żywności.


SQAS 
W trosce o transparentność naszych działań związanych z transportem środków chemicznych poddaliśmy się dobrowolnej i niezależnej ocenie bezpieczeństwa i jakości SQAS. Autorem i koordynatorem tego programu jest Europejska Izba Przemysłu Chemicznego (CEFIC), natomiast jego celem jest promocja standardów i procedur postępowania, które oprócz efektywności ekonomicznej kładą nacisk na aspekt społeczny i środowiskowy.
System SQAS obejmuje m.in. następujące obszary naszej działalności:
 • zarządzanie firmą,
 • bezpieczeństwo,
 • ochrona zdrowia,
 • środowisko naturalne,
 • infrastruktura,
 • aspekty operacyjne,
 • jakość realizowanych usług.
Wdrożenie systemu SQAS jest informacją dla naszych klientów, że spełniamy międzynarodowe standardy bezpieczeństwa pracowników, otoczenia oraz środowiska naturalnego, przez co współpraca z nami obarczona jest minimalnym ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa transportu materiałów chemicznych.